Obchodné podmienky

Mgr. Karolína Kurnická, IČO: 51127300, DIČ: 1034957484, so sídlom Námestie sv. Františka 9/15, 900 43 Kalinkovo, zapísaná v Zapísaný v živnostenskom registri OÚ Senec, č. živn. reg. 140-21665 ďalej ako „organizátor“ alebo „poskytovateľ„), organizuje otvorené semináre osobného rozvoja – Rodinné konštelácie, a poskytuje individuálne konzultácie osobných konštelácií. Semináre a konzultácie sú výlučne zamerané na sebapoznanie a osobný rozvoj pre zdravých, dospelých jednotlivcov, a nemôžu byť v žiadnom prípade považované za akúkoľvek formu lekárskej starostlivosti alebo terapie.

Semináre a konzultácie poskytuje Mgr. Karolína Kurnická – kontakt: +421 903 229 362 alebo karolina.kurnicka@gmail.com.

Tieto podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi záujemcami o semináre, účastníkmi seminárov, zákazníkmi individuálnych konzultácií a organizátorom a poskytovateľom Mgr. Karolínou Kurnickou, a sú pre všetky zmluvné strany záväzné. Zmluvný vzťah medzi organizátorom a záujemcom o účasť na seminári vzniká odoslaním prihlášky prostredníctvom formulára Prihláška na seminár a uhradením platby za vstupenku na seminár. Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom individuálnych konzultácií a zákazníkom individuálnej konzultácie vzniká objednaním služby na konkrétny termín a uhradením platby za konzultáciu vopred.

  1. Semináre

1.1 Obsah a priebeh seminára

Záujemcovia berú na vedomie, že organizátor vzhľadom na povahu metódy konštelácií nemôže predvídať ich obsah a priebeh, a že témy jednotlivých konštelácií, a teda aj konkrétny obsah seminára, nie je možné vopred odhadnúť, pretože závisia od tém, o ktoré majú záujem jednotliví účastníci.

Organizátor pred konaním seminára nezisťuje, či majú záujemcovia záujem o postavenie konštelácie, alebo len o účasť – záujem o postavenie konštelácie zisťuje lektor až priamo na seminári. Lektor rozhoduje o tom, komu postaví konšteláciu podľa priebehu seminára, a žiadnemu účastníkovi negarantuje postavenie konštelácie.

Každý účastník má právo sa slobodne rozhodnúť, či bude seminár len pozorovať, alebo či sa zúčastní stavania konštelácií. Keďže právo výberu účastníkov do rolí má vo väčšine prípadov účastník, ktorému sa stavia konštelácia, organizátor účastníkom negarantuje, že budú do akejkoľvek role vybraní.

Každý účastník seminára berie na vedomie, že vzhľadom na osobnú povahu tém seminára je obsah seminára dôverný. Každý účastník sa zaväzuje, že akékoľvek osobné informácie o iných účastníkoch, získané na seminári, nebude ďalej zverejňovať ústne, písomne ani elektronicky.  V prípade, že tak urobí, nesie plnú zodpovednosť za všetky dôsledky takéhoto zverejnenia, a nemá žiadne práva voči organizátorovi seminára. Organizátor seminára neručí účastníkom za dodržiavanie alebo prípadné porušenie podmienky dôvernosti informácií inými účastníkmi seminára.

1.2 Prihlášky, registrácia účastníkov a podmienky účasti

Semináre sú otvorené pre všetky ženy a mužov, ktorí v deň konania seminára dovŕšili vek 18 rokov, sú zdraví a sú spôsobilí na právne úkony. Prihlášky na semináre prijíma organizátor písomne na stránke Prihláška na seminár. Odoslaním prihlášky záujemca potvrdzuje svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

Po prijatí prihlášky bude organizátor záujemcu čo najskôr informovať emailom, či je na seminári voľné miesto.

V prípade, že je na seminári voľné miesto, organizátor záujemcovi potvrdí predbežnú rezerváciu miesta emailom na emailovú adresu záujemcu, ktorú uviedol záujemca pri registrácii. Organizátor zároveň pošle záujemcovi platobné údaje na úhradu účastníckeho poplatku. Prihlásený záujemca má miesto potvrdené až po zaplatení účastníckeho poplatku počas doby rezervácie miesta, ktorú organizátor záujemcovi zašle spolu s platobnými údajmi. Čo najskôr po prijatí platby pošle organizátor záujemcovi príslušnú faktúru emailom. V prípade úhrady účastníckeho poplatku po dobe predbežnej rezervácie miesta si organizátor vyhradzuje právo účastníkovi účasť nepotvrdiť, a vrátiť účastnícky poplatok.

V prípade, že v čase prihlásenia bude už stav seminára naplnený, organizátor bude o tom záujemcu rovnako informovať emailom, a môže mu ponúknuť miesto náhradníka pre prípad, ak by iný záujemca účasť na seminári zrušil, alebo ďalší dostupný termín.

Uzávierka prihlášok je cca 4 dni pred začatím seminára. Pokiaľ je to možné, organizátor prijme aj prihlášky zaslané po tomto termíne, ich včasné spracovanie však nezaručuje kvôli platbe bankovým prevodom vopred.

 

1.3 Prezentácia účastníkov

Prezentácia účastníkov začína 30 minút pred začiatkom seminára, a končí 5 minút pred začatím seminára. V prípade príchodu záujemcu po čase začatia seminára si organizátor vyhradzuje právo účasť daného záujemcu odmietnuť bez akejkoľvek náhrady.

Záujemcovia sa registrujú na seminár osobne v mieste konania seminára, ktoré je uvedené individuálne ku každému termínu na web stránke. Súčasťou registrácie na seminári je prehlásenie, že sa záujemca prihlasuje dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť, že je plnoletý/á a plne spôsobilý/á na právne úkony. Zároveň záujemca prehlasuje, že si je plne vedomý/á toho, že seminár je zameraný na osobný rozvoj, a nie je náhradou za lekársku, či psychoterapeutickú starostlivosť. Záujemca berie na vedomie, že lektor seminára takúto starostlivosť neposkytuje ani neposkytuje žiadne garancie týkajúce sa obsahu alebo priebehu seminára, ani výsledkov, ktoré môžu účastníci očakávať, keďže sú vždy individuálne a závisia od veľkého počtu faktorov. Súčasne záujemca prehlasuje, že v dobe konania seminára nie je psychoterapeuticky, psychiatricky, alebo obdobne lekársky liečený/á. V prípade, že v období 2 mesiacov pred konaním seminára účastník podstúpil alebo v deň konania seminára podstupuje akýkoľvek druh takejto liečby, zaväzuje sa ihneď informovať lektora seminára o prebiehajúcej liečbe. Lektor seminára v takom prípade nemôže záujemcu na seminár prijať, o čom bude záujemcu ihneď informovať.

Zároveň záujemca vyplnením prihlášky prehlasuje, že si je vedomý/á, že je za seba v celom priebehu seminára plne zodpovedný/á, a berie na vedomie, že pokyny lektora sú len návrhy, ktorými sa každý účastník riadi podľa vlastného uváženia, a že sa môže dobrovoľne rozhodnúť, či sa aktívne zapojí do priebehu seminára, alebo ostane len pasívnym účastníkom – pozorovateľom.

Záujemca tiež podpíše príslušné vyhlásenie o spracovaní osobných údajov.

Po osobnom vyplnení a podpísaní prehlásenia na mieste v deň konania seminára sa záujemca stáva účastníkom seminára.

1.4 Účastnícky poplatok, platobné podmienky a storno podmienky

Platba účastníckeho poplatku za vstupenku na seminár prebieha bezhotovostne vopred. Organizátor pri potvrdení rezervácie prihlášky účastníkom zašle platobné údaje na úhradu účastníckeho poplatku za vstupenku na seminár.

Prihlášku na seminár je záujemca oprávnený pred konaním seminára kedykoľvek zrušiť odoslaním správy organizátorovi emailom na karolina.kurnicka@gmail.com alebo telefonicky alebo zaslaním sms na č. +421 903 229 362.

V prípade zrušenia účasti sú storno poplatky nasledovné:

  • pri doručení informácie o zrušení účasti 7 dní (168 hodín) vopred: storno poplatok je 0%, a organizátor vráti účastníkovi celú sumu prevodom na účet, z ktorého účastník poplatok uhradil.
  • pri doručení informácie o zrušení účasti  4 dni (96 hodín) a max. 7 dní (168 hodín) vopred: storno poplatok je 50%, a organizátor vráti účastníkovi 50% zo sumy prevodom na účet, z ktorého účastník poplatok uhradil, spolu s príslušným dobropisom faktúry.
  • pri doručení informácie o zrušení účasti období 4 dni (96 hodín) vopred: storno poplatok je 100%. V prípade, že záujemca svoju účasť nezruší a na seminár nepríde, organizátor si vyhradzuje právo ďalšie prihlášky od uvedeného účastníka neprijímať.

Vyplnením registrácie pred seminárom účastník berie na vedomie, že ak sa počas seminára rozhodne sám/sama zo seminára predčasne odísť, nebude mu/jej vrátená žiadna časť zaplatenej ceny seminára.

Organizátor si vyhradzuje právo ukončiť účasť na seminári účastníkovi, ktorý by akýmkoľvek spôsobom rušil priebeh seminára, alebo nerešpektoval organizačné pokyny lektora. V takom prípade účastníkovi organizátor odošle pomernú časť poplatku za seminár do 3 dní (72 hodín) prevodom na účet, z ktorého účastník poplatok uhradil, spolu s príslušným dobropisom faktúry.

1.5 Ostatné organizačné informácie

Doba trvania seminára uvedená v pozvánke je minimálna – z povahy konštelácií nie je možné koniec seminára vopred presne odhadnúť. Čas ukončenia seminára je preto individuálny, zvyčajne v rozsahu od 0 do 30 minút po plánovanom čase ukončenia. Odchod účastníka pred ukončením seminára je možný kedykoľvek po dohode s lektorom.

V prípade nízkeho počtu prihlásených záujemcov, alebo v prípade akýchkoľvek iných dôvodov, si organizátor vyhradzuje právo zmeniť miesto konania seminára, alebo seminár zrušiť – v takom prípade bude o takejto zmene miesta konania alebo o zrušení záujemcov bezodkladne informovať, zvyčajne cca 72 hodín pred začiatkom seminára. V takom prípade vráti organizátor účastníkovi celú vopred uhradenú sumu účastníckeho poplatku prevodom na účet, z ktorého účastník poplatok uhradil, spolu s príslušným dobropisom faktúry. Zrušením seminára nevzniká záujemcom žiadne právo na účasť na ďalších seminároch – v prípade záujmu o účasť na ďalších seminároch je potrebné poslať organizátorovi prihlášku na daný termín.

Účastníci seminára sa zaväzujú dodržiavať organizačné pokyny organizátora a lektora, a nerušiť priebeh seminára. Na seminári je zakázaná účasť osobám pod vplyvom alkoholu alebo akýchkoľvek iných omamných látok.

Vzhľadom na osobnú povahu seminára je počas seminára v priestore seminára prísny zákaz vyhotovovania akéhokoľvek obrazového alebo zvukového záznamu (fotografie, video, audio) pre všetkých účastníkov. Organizátor zo seminárov nevyhotovuje obrazové ani zvukové záznamy.

  1. Individuálne konzultácie

2.1 Obsah a priebeh individuálnej konštelácie

Záujemcovia o službu objednaním služby potvrdzujú, že sú si vedomí, že poskytovateľ individuálnych konštelácií vzhľadom na povahu metódy konštelácií nemôže predvídať ich priebeh, a že konkrétny obsah, trvanie ani výstupy z jednotlivých konštelácií nie je možné vopred odhadnúť, pretože závisia od individuálnej situácie a prístupu klienta. Doba trvania individuálnej konzultácie je zvyčajne 1,5 hod. až 2 hodiny, konzultácia nevyžaduje žiadnu prípravu ani zaslanie informácií vopred.

2.2 Objednávka individuálnej konštelácie, platba a storno podmienky

Záujemca si konzultáciu objednáva telefonicky alebo emailom u poskytovateľa: Karolína Kurnická, +421 903 229 362, karolina.kurnicka@gmail.com vždy dohodou na konkrétny termín, miesto a čas dodania. Záujemca poskytne svoje meno, email a kontaktný telefón. Po záväznom dohodnutí termínu poskytovateľ emailom objednávateľovi potvrdí všetky náležitosti objednávky a zašle platobné údaje na úhradu zálohovej platby. Záujemca objednávku potvrdí elektronicky (email) a uhradením ceny za službu prevodom na účet poskytovateľa v dohodnutom termíne. Poskytovateľ odovzdá zákazníkovi príslušný daňový doklad – originál faktúry za služby v deň poskytnutia konzultácie.

Objednávateľ má právo dohodnutý termín kedykoľvek zmeniť alebo objednávku aj po úhrade zrušiť, pričom poskytovateľ má právo si v prípade takejto zmeny uplatniť storno poplatok vo výške zodpovedajúcej 10% z ceny za službu. V prípade zmeny termínu dohodne poskytovateľ ďalší postup s klientom individuálne.

Dodávateľ si vyhradzuje právo v prípade zmeny termínu zrušiť prijatú objednávku bez uvedenia dôvodu, alebo zmeniť termín poskytnutia konzultácie v prípade vážnych prekážok na strane lektora, ktorý konzultácie poskytuje.

V prípade úplného zrušenia objednávky, či už klientom alebo poskytovateľom, prevedie poskytovateľ bezodkladne zostávajúcu časť úhrady (po odpočítaní storno poplatku) na účet klienta, z ktorého bola platba odoslaná, a mailom pošle klientovi informácie o úhrade a príslušný daňový doklad.

Poskytovateľ v žiadnom prípade nevyhotovuje z konzultácie žiadne obrazové ani zvukové záznamy.

  1. Všeobecné podmienky

3.1 Ochrana osobných údajov, súhlas so spracovaním osobných údajov, a povolenie na zasielanie informácií

Vyplnením prihlášky na stránke Prihláška na seminár ako aj vyplnením prihlášky pred seminárom alebo objednaním individuálnej konzultácie dávajú záujemcovia organizátorovi seminára (Mgr. Karolína Kurnická, Námestie sv. Františka 9/15, 900 43 Kalinkovo, IČO: 51127300) súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Záujemcovia a účastníci súhlasia so spracovaním osobných údajov pre účely plnenia zmluvných záväzkov organizátora, ako aj pre potreby zasielania obchodných a marketingových informácií o seminároch v rozsahu: meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo. Osobné údaje bude spracovávať priamo organizátor/poskytovateľ, ako aj tretie strany, ktoré takýmto spracovaním organizátor poverí, alebo ktoré zabezpečujú realizáciu spracovania prihlášky a evidencie údajov záujemcov a účastníkov elektronicky v informačných systémoch organizátora/ poskytovateľa. Osobné údaje budú spracované po dobu neurčitú, a to v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom, alebo v tlačenej a písomnej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Všetky osobné informácie, ktoré účastníci seminára počas seminára zverejnia, organizátor považuje za dôverné. Organizátor však nemôže zaručiť, že ich za dôverné budú považovať aj ostatní účastníci seminára. Organizátor neberie zodpovednosť za to, ako s osobnými informáciami, ktoré účastník seminára zverejní, budú nakladať iní účastníci seminára. Účastník seminára vyhlasuje, že túto informáciu plne prijíma, a že preberá všetky riziká s tým spojené, a vzdáva sa všetkých práv a nárokov voči organizátorovi za prípadné porušenia ochrany osobných informácií inými účastníkmi seminára.

Záujemcovia a účastníci berú na vedomie, že sú povinní svoje osobné údaje uvádzať správne a presne, a že boli poučení o tom, že sa jedná o ich dobrovoľné poskytnutie, a že svoj súhlas so spracovávaním osobných údajov môžu kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným na adresu sídla organizátora: Mgr. Karolína Kurnická, Nám.sv. Františka 9/15, 900 43 Kalinkovo. Klient má právo prístupu ku svojim osobným údajom, právo na opravu ako aj ďalšie práva stanovená zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

3.3 Platnosť obchodných podmienok

Tieto obchodné podmienky upravujúce vzťahy medzi záujemcami, účastníkmi a organizátorom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prípadné spory budú zmluvné strany v prvom rade riešiť dohodou. Pokiaľ by k dohode nedošlo, bude spor riešiť miestne príslušný súd Slovenskej republiky.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.1.2020.